Ansvarsfriskrivning

Innehållet på dessa sidor är endast avsett för kvalificerade investerare (well-informed investors).

De uppgifter om produkterna eller tjänsterna som presenteras på webbsidorna eller i webbtjänsten har endast getts i informationssyfte och de kan inte anses som en bindande offert av Tjänsteleverantören, ett placeringsråd eller någon annan uppmaning att fatta beslut avseende investering. Före beslut om en enskild investering bör Kunden omsorgsfullt ta del av fondernas prospekt och faktablad samt års- och halvårsrapporter jämte annat fondmaterial och vid behov skaffa lämpliga expertråd. Ovan nämnda material om fonden finns på Tjänsteleverantörens webbplats och fås också på begäran av Tjänsteleverantören eller fondens distributör.

Kunden beslutar självständigt om valet av placeringsobjekt och bär risken för att försäkringsobjekten eventuellt kan minska i värde eller gå förlorade. Placeringsobjektets historiska utveckling utgör ingen garanti för framtiden. Värdet på placeringsobjekten kan stiga eller sjunka och således kan kunden förlora de investerade medlen. Tjänsteleverantören ansvarar inte för placeringsobjektens värdeutveckling.

De presenterade uppgifterna, uppskattningarna och åsikterna baserar sig på den rådande situationen vid tidpunkten för när de getts och de kan ändras utan separat meddelande. Användningen av eventuell förväntad avkastning är riktgivande och utgör ingen garanti för framtida avkastning.

Uppgifterna om lagstiftningen och beskattningen baserar sig på Tjänsteleverantörens uppfattning om gällande lagstiftning och skattepraxis. Uppgifterna gäller endast allmänt skattskyldiga personer i Finland. Tjänsteleverantören ansvarar inte för effekterna av eventuella ändringar i lagstiftning eller skattepraxis eller för att skattemyndighetens enskilda beslut är förenliga med de uppgifter som presenterats.

Tjänsteleverantören garanterar inte webbsidornas riktighet eller felfrihet eller att webbsidorna är tillgängliga utan avbrott eller felfritt. Tjänsteleverantören ansvarar inte för eventuella skador till följd av funktionsavbrott i webbsidorna eller webbtjänsterna. Webbsidorna kan innehålla länkar till sidor som ägs eller upprätthålls av tredje part. Tjänsteleverantören ansvarar inte för något som helst material på sidor av tredje part.

Webbsidorna och webbtjänsterna innehåller immaterialrättsligt skyddat material. Alla rättigheter förbehålls.