Användning av personuppgifter

1. Allmänt om dataskyddspolicyn

I denna dataskyddspolicy berättar vi om Mandatum Life-fondernas behandling av personuppgifter och bland annat om vilka personuppgifter som vi behandlar, hur vi använder dina uppgifter och vilka rättigheter du har i anslutning till behandlingen av uppgifterna. Med personuppgifter avser vi sådana uppgifter som kan kopplas till dig.

Dataskyddspolicyn gäller bolagen Mandatum Life SICAV-UCITS och Mandatum Life SICAV-SIF (fonder) samt fondförvaltningsbolaget Mandatum Life Fund Management S.A. Mandatum Life förbinder sig att behandla dina uppgifter lagenligt och att iaktta tillämplig lagstiftning, bland annat EU:s allmänna dataskyddsförordning. Mandatum Life fäster stor vikt vid en trygg behandling av dina uppgifter, skyddet av din integritet och dataskyddet. Om du så använder våra tjänster för första gången eller redan använt dem en längre tid, rekommenderar vi att du läser vår policy. Tveka heller inte att kontakta oss, om du har frågor!

2. Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden

Personuppgiftsansvarig
Mandatum Life SICAV-UCITS och Mandatum Life SICAV-SIF (varje fond i fråga om sina egna andelsägare och kontaktpersoner)

Mandatum Life Fund Management S.A. (i fråga om uppgifter om webbplatsens besökare)

26–28 Rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter: dpo@mandatumlife.lu

Personuppgiftsbiträden
Mandatum Life Fund Management S.A. fungerar som fondernas förvaltningsbolag och RBC Investor Services Bank S.A. producerar fondernas förvaltningstjänster och fungerar som fondernas registerförvaltare och förvaringsinstitut. Båda bolagen behandlar personuppgifter för fondernas räkning. Mer information om RBC Investor Services Bank S.A.:s behandling av personuppgifter finns på RBC:s webbplats.

Distributörer
Om du har investerat i fonderna Mandatum Life SICAV-UCITS eller Mandatum Life SICAV-SIF via en distributör (såsom en bank eller ett livförsäkringsbolag), behandlar distributören dina personuppgifter. Kontakta distributören för mer information om distributörens behandling av personuppgifter. Huvuddistributör för Mandatum Life-fonderna är Mandatum Livförsäkringsaktiebolag, vars dataskyddspolicy finns på adressen https://www.mandatumlife.fi/dataskydd.

3. Hur och varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för förvaltning av fonder, fondinnehav och investerarrelationer samt för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. Vi behandlar uppgifter om webbplatsens besökare för analys- och marknadsföringsändamål, såsom för statistikföring och för att förbättra sidornas användbarhet.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i fråga om fondernas andelsägare och kontaktpersoner för institutionella investerare består i att uppfylla avtal och fullgöra den personuppgiftsansvariges rättsliga förpliktelse. Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter om webbplatsens besökare består i att tillgodose den personuppgiftsansvariges berättigade intresse. Det berättigade intresset är marknadsföringen av våra tjänster och utvecklingen av vår webbplats.

4. Vems personuppgifter behandlar vi och varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi behandlar uppgifter om följande personkategorier:

  • Fondernas andelsägare

  • Personer i anslutning till institutionella investerare (exempelvis anställda hos institutionella investerare)

  • Besökare på Mandatum Life-fondernas webbsidor

Personuppgifter samlas in från andelsägarna och personerna i anslutning till de institutionella investerarna samt från de institutionella investerarna innan kundrelationen etableras och under kundrelationen. Uppgifter om webbsidornas besökare samlas in genom ärendehanteringen på webbplatsen och via den webbläsare som använts.

5. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar personuppgifter endast i den omfattning som behövs eller som förutsätts enligt lag. Nedan beskrivs allmänt hurdana uppgifter vi behandlar. De uppgifter som vi behandlar är beroende av om du är andelsägare, en person i anslutning till en institutionell investerare eller en besökare på webbplatsen.

Bas- och kontaktuppgifter

  • Exempelvis namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-postadress och medborgarskap.

Placerings- och kontouppgifter

  • Exempelvis nuvarande investeringar, utdelningsanvisningar och rapporteringsval, uppgifter om investeringar som gjorts på någon annans vägnar, bankförbindelseuppgifter och uppgifter om kontakt.

Uppgifter som förutsätts med stöd av lagstiftning

  • Uppgifter som förutsätts med stöd av skattelagstiftningen (CRS och FATCA) samt lagstiftningen i anslutning till förhindrande av penningtvätt, exempelvis uppgifter om beskattningsstat och ursprung för de medel som investeras.

Uppgifter om webbplatsens besökare

  • Exempelvis IP-adress, använd webbläsare och version, sidor som besökts och tiden på dessa sidor.

6. Hur länge lagras uppgifterna?

Uppgifter om andelsägare och personer i anslutning till institutionella investerare sparas i enlighet med de förpliktelser som följer av lag (exempelvis lagstiftningen om beskattning och om förhindrande av penningtvätt). Om inget föreskrivs om en längre lagringstid, lagras personuppgifter i högst 13 efter kundrelationens slut. Uppgifter om besökare på webbplatsen lagras i 2 år.

7. Utlämnas personuppgifter till andra eller översänds uppgifter utanför Europeiska unionen?

Utlämnande av personuppgifter
Personuppgifter kan lämnas ut till instanser utanför Mandatum Life när lagstiftningen tillåter eller förpliktar det. Uppgifter kan lämnas ut exempelvis till myndigheter, företag som hör till Mandatum Life-koncernen samt andra företag i anslutning till fondernas förvaltning, såsom fondernas förvaringsinstitut och producenter av förvaltningstjänster.

Översändande av uppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Fonderna och förvaltningsbolaget behandlar personuppgifter inom EU. En del av de bolag som behandlar personuppgifter på fondernas vägnar behandlar också uppgifter utanför EU/EES-området. I dessa situationer har vi skyddat uppgifterna genom att säkerställa att behandlingen av uppgifter sker med tillämpning av antingen modellavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen, regler som binder företaget eller andra motsvarande skyddsmetoder, såvida inte kommissionen fattat beslut om en adekvat dataskyddsnivå.

8. Vilka rättigheter har du?

Du har på det sätt som beskrivs mer ingående nedan rätt att bland annat kontrollera dina uppgifter och rätt att få ofullständiga eller felaktiga uppgifter rättade. Beakta också att Mandatum Lifes verksamhet är förenad med lagstagade skyldigheter att lagra uppgifter och Mandatum Life kan därför vara förpliktat att behandla dina personuppgifter eller lagra dina personuppgifter, även om du skulle begära begränsning av behandling eller radering av uppgifter.

Du kan utöva dina ovan beskrivna rättigheter genom att kontakta fondernas dataskyddsombud (dpo@mandatumlife.lu).

Rätt till tillgång
Du har rätt att av Mandatum Life få bekräftelse på huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig. Om personuppgifter om dig behandlas, har du rätt att få en kopia av uppgifterna och kontrollera uppgifterna. Observera att de bestämmelser om tystnadsplikt som ingår i speciallagstiftningen gällande Mandatum Life kan begränsa utövandet av din rätt att få information.

Rätt till rättelse
Du har rätt att av Mandatum Life få eventuella felaktiga personuppgifter rättade och komplettera eventuella ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade och till den del som behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke, återkalla ditt samtycke. Om du begär att dina uppgifter raderas eller du återkallar ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter, raderar vi uppgifterna från våra system, såvida inte det finns någon annan rättslig grund för behandling av uppgifterna eller vi inte har lagstadgad skyldighet att lagra uppgifterna. Vi raderar dina personuppgifter i vilket fall som helst efter att den av oss fastställda eller lagstadgade lagringstiden har löpt ut.

Rätt till begränsning av behandling
Du har under vissa separat stadgade förutsättningar rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter gäller emellertid inte behandling av personuppgifter med anledning av Mandatum Lifes lagstadgade skyldigheter.

Rätt till dataportabilitet
Till den del som behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke eller avtal har du rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat och allmänt använt format och rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter till den del som behandlingen grundar sig på ändamål som rör Mandatum Lifes eller tredje parts berättigade intressen.

Du har också rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Rätt att inge klagomål
Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot gällande lagstiftning, kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Vederbörande tillsynsmyndighet i fråga om fonderna och förvaltningsbolaget är dataskyddsmyndigheten i Luxemburg CNPD.

9. Webbsidor och cookies

Vi använder på våra webbsidor analys- och marknadsföringsverktyg för att utveckla och marknadsföra våra tjänster. De uppgifter som samlas in på webbsidorna kombineras inte med andelsägarnas uppgifter.

Cookies
Cookies (kakor) är små textfiler som lagras på besökarens dator eller någon annan enhet i samband med besöket på Mandatum Lifes webbplats. På Mandatum Lifes webbplats används cookies exempelvis för att komma ihåg de val som användaren gjort vid byte till en annan sida. Med hjälp av cookies kan vi dessutom specificera och exempelvis statistikföra besökarna på vår webbplats. Cookies används också för att rikta marknadsföring. På Mandatum Lifes webbplats används både temporära sessionscookies och permanenta cookies som satts av Mandatum Life och våra samarbetspartners. Du kan inverka på användningen av cookies via inställningarna i din webbläsare.

10. Hur skyddas personuppgifterna och vilka risker är förenade med behandling av personuppgifter?

För att skydda personuppgifterna använder vi nödvändiga och ändamålsenliga tekniska och administrativa metoder för informationssäkerhet i enlighet med bästa praxis. Sådana metoder är bland annat användning av brandväggar, stark krypteringsteknik och trygga utrustningsutrymmen, passerkontroll i lokalerna, beviljande av begränsad behörighet, instruering och utbildning av den personal som deltar i behandlingen av personuppgifter samt omsorgsfullt val av underleverantörer och förbindelse av underleverantörerna att iaktta lagstiftning och Mandatum Lifes dataskyddsprinciper och -anvisningar.

Behandling av personuppgifter är tillåten endast av arbetsrelaterad orsak. Åtkomsträttigheter till system som innehåller personuppgifter är personliga och användningen av rättigheterna övervakas. De anställda hos Mandatum Life som behandlar personuppgifter omfattas utöver lagstadgad tystnadsplikt också av en separat sekretessförbindelse. Personuppgifter som inte längre behövs raderas med iakttagande av informationssäkerheten.

Trots omsorgsfullt skydd och ändamålsenlig informationssäkerhet är behandlingen av uppgifter alltid förenad med risk. Om det trots våra åtgärder sker en sådan säkerhetsincident som sannolikt medför en hög risk för din integritet eller dina övriga rättigheter, kontaktar vi dig snarast möjligt.