Ansvarsfriskrivning

Innehållet på dessa sidor är endast avsett för kvalificerade investerare (well-informed investors).

De uppgifter om produkterna eller tjänsterna som presenteras på webbsidorna eller i webbtjänsten har endast getts i informationssyfte och de kan inte anses som en bindande offert av Tjänsteleverantören, ett placeringsråd eller någon annan uppmaning att fatta beslut avseende investering. Före beslut om en enskild investering bör Kunden omsorgsfullt ta del av fondernas prospekt och faktablad samt års- och halvårsrapporter jämte annat fondmaterial och vid behov skaffa lämpliga expertråd. Ovan nämnda material om fonden finns på Tjänsteleverantörens webbplats och fås också på begäran av Tjänsteleverantören eller fondens distributör.

Kunden beslutar självständigt om valet av placeringsobjekt och bär risken för att försäkringsobjekten eventuellt kan minska i värde eller gå förlorade. Placeringsobjektets historiska utveckling utgör ingen garanti för framtiden. Värdet på placeringsobjekten kan stiga eller sjunka och således kan kunden förlora de investerade medlen. Tjänsteleverantören ansvarar inte för placeringsobjektens värdeutveckling.

De presenterade uppgifterna, uppskattningarna och åsikterna baserar sig på den rådande situationen vid tidpunkten för när de getts och de kan ändras utan separat meddelande. Användningen av eventuell förväntad avkastning är riktgivande och utgör ingen garanti för framtida avkastning.

Uppgifterna om lagstiftningen och beskattningen baserar sig på Tjänsteleverantörens uppfattning om gällande lagstiftning och skattepraxis. Uppgifterna gäller endast allmänt skattskyldiga personer i Finland. Tjänsteleverantören ansvarar inte för effekterna av eventuella ändringar i lagstiftning eller skattepraxis eller för att skattemyndighetens enskilda beslut är förenliga med de uppgifter som presenterats.

Tjänsteleverantören garanterar inte webbsidornas riktighet eller felfrihet eller att webbsidorna är tillgängliga utan avbrott eller felfritt. Tjänsteleverantören ansvarar inte för eventuella skador till följd av funktionsavbrott i webbsidorna eller webbtjänsterna. Webbsidorna kan innehålla länkar till sidor som ägs eller upprätthålls av tredje part. Tjänsteleverantören ansvarar inte för något som helst material på sidor av tredje part.

Webbsidorna och webbtjänsterna innehåller immaterialrättsligt skyddat material. Alla rättigheter förbehålls.

Användning av personuppgifter

Mandatum Life Fund Management S.A. ("Bolaget") behandlar sina kunders personuppgifter för att erbjuda fondernas förvaltningstjänster och för skötseln av kundrelationerna. Därtill kan personuppgifter användas för marknadsföringsändamål. Personuppgifterna behandlas i enlighet med lag och övriga förpliktande bestämmelser om skydd av personuppgifter.

Kunden godkänner att Bolaget kan överlåta kunduppgifter till övriga bolag som hör till Mandatum Life-gruppen. Bolaget kan dessutom överlåta kunduppgifter till myndigheterna inom de ramar som lagen medger.

Om kunden önskar få tillgång till de kunduppgifter som lagrats om honom eller henne, ska han eller hon skicka in en skriftlig, undertecknad begäran till adressen Mandatum Life Fund Management S.A., 26–28 Rue Edward Steichen, L-2540, Luxemburg. Till ovan nämnda adress kan också skickas eventuell begäran om korrigering av kunduppgifter.

Bolaget samlar in, behandlar och analyserar information om användningen av Bolagets webbsidor och webbtjänster, trafiken på sidorna samt transaktioner och andra statistiska uppgifter i anslutning till sidorna. Syftet med insamlingen av uppgifterna är att undersöka användarnas intresse för Bolagets utbud av produkter och servicekoncept samt att analysera användarnas behov. Med hjälp av den information som samlats in utvecklar Bolaget sina webbsidor och webbtjänster så att Bolagets webbsidor och webbtjänster ska vara så användarvänliga som möjligt.

Bolaget samlar in adress och namn på den sida som besökts, uppgift om från vilken sida användaren kommer samt uppgift om vilken webbläsare som använts, operativsystem, språk, besökarens IP-adress och skärmens upplösning. Med hjälp av dessa uppgifter kan Bolaget optimera webbplatsen att fungera med de vanligaste terminalerna och systemen.

Uppgifter om cookies (kakor)

Bolaget använder cookies för att säkerställa webbtjänsternas funktion. De används också för insamling av i föregående punkt nämnda uppgifter. En cookie är en liten textfil som skickas till och lagras på användarens dator och som gör det möjligt att använda olika tjänster på internet. Cookies utnyttjas t.ex. för att upprätthålla sessionen för en inloggad användare. Dessutom kan samarbetspartners i syfte att rikta reklam för Bolagets produkter och tjänster på uppdrag av Bolaget använda cookies, varmed man samlar in information om användarens besök på ifrågavarande samarbetspartners webbsidor. Den information som samlats in med hjälp av cookies används för att producera riktad reklam i anslutning till Bolagets produkter och tjänster utifrån de objekt som besökaren varit intresserad av. Då reklam riktas med hjälp av cookies identifieras inte enskilda besökare och uppgifterna kombineras inte med personuppgifter om besökaren som eventuellt erhållits i något annat sammanhang.

Om en användare som besöker Bolagets webbsidor eller webbtjänster inte vill att Bolaget ska få ovan nämnda uppgifter med hjälp av cookies, ger de flesta webbläsare möjlighet att stänga av cookie-funktionen. Detta kan göras t.ex. i Internet Explorer på fliken Sekretess som finns under menyn Verktyg och Internet-alternativ. Om cookie-funktionen inaktiveras kan det emellertid innebära att vissa webbsidor eller delar av dem inte fungerar som de ska. Inloggning på Bolagets Webbtjänst förutsätter användning av cookies.